skip to Main Content
Zadzwoń: Grzegorz Kugler, tel. kom. 663 750-527                                                                                                      Zobacz nasz kanał na YouTube

I. DEFINICJE

1. Określenia: „OWSiD”, „OWS” „Warunki”, „niniejsze Warunki” „niniejszym”, „poniżej”, „powyżej” oraz inne użyte w podobnym kontekście oznaczają niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy.

2. Określenie „towar handlowy”, „towar” oznacza maszyny, części zamienne, części i materiały eksploatacyjne będące przedmiotem sprzedaży wykonywanej przez Sprzedającego.

3. Określenie „Sprzedający” lub „Strona Sprzedająca” oznacza ULGREG Grzegorz Kugler z siedzibą w Inowrocławiu, Polska. NIP: 556-117-86-89, Regon: 091212317.

4. Określenie „Kupujący” lub „Strona Kupująca” oznacza dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny (osobę prawną lub fizyczną) dokonująca zakupu towarów handlowych u Sprzedającego.

5. Określenie „Strona” lub „Strony” oznacza Stronę Sprzedającą i Kupującą łącznie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Podane poniżej Warunki dotyczą każdej transakcji sprzedaży i każdej dostawy towarów handlowych dokonywanych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

2. Warunki niniejsze obowiązują Strony przy wszystkich kolejnych transakcjach, bez względu na ich przedmiot.

3. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedającego.

4. Warunki niezgodne z poniższymi postanowieniami nie wiążą Sprzedającego nawet, jeżeli nie zostały w sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedającego. Warunki takie wiążą Sprzedającego, o ile wyrazi on pisemnie zgodę na odmienne uregulowanie wzajemnych praw i obowiązków Stron. Błędy i oczywiste pomyłki nie są wiążące dla stron. W szczególności wyłączone jest akceptowanie jakichkolwiek „Ogólnych Warunków Zakupów” Strony Kupującej, lub innych warunków lub dokumentów o podobnym charakterze poprzez podpisanie przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia lub też jakichkolwiek innych dokumentów powołujących się na te warunki.

III. ZAWARCIE UMOWY

1. Katalogi, cenniki i inne informacje skierowane do klientów nie stanowią oferty.

2. Przedstawiciele handlowi Sprzedającego działają jedynie w granicach udzielonych im pełnomocnictw na terenie Polski, Unii Europejskiej i pozostałych państw europejskich. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania Przedstawicieli handlowych przekraczające zakres udzielonego im pełnomocnictwa.

IV. DOSTAWA

1. Zamówienia uważa się za ważnie złożone, jeżeli została podpisana Umowa Kupna – Sprzedaży maszyny (urządzenia, towaru) podpisana przez upoważnione osoby reprezentujące obydwie strony transakcji.

2. W Umowie winny zostać określone wszelkie niestandardowe warunki montażu oraz docelowego miejsca pracy maszyny. Brak podania niestandardowych warunków montażu oraz miejsca pracy towaru i faktyczne wystąpienie takich warunków dla danego towaru wyłącza gwarancję.

3. Terminy dostaw będą określane przez Sprzedającego w Umowie lub Ofercie Sprzedającego, jednak są one terminami szacunkowymi i niewiążącymi dla Sprzedającego. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dokonywać dostaw w uzgodnionych terminach, jednak dochowanie terminów dostawy uzależnione będzie od terminowego wywiązania się z zobowiązań umownych przez Kupującego, w tym terminu wpłaty pierwszej i kolejnych zaliczek wymienionych w Umowie. Wszelkie zmiany wymagane przez Kupującego mogą spowodować przedłużenie terminu dostawy.

4. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się od dnia wpłaty uzgodnionej, pierwszej zaliczki lub w zależności od innych, szczegółowych postanowień Stron zawartych w Umowie Kupna-Sprzedaży.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu, jeżeli przyczyną niedotrzymania terminu była siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Sprzedającego.

6. W przypadku wstrzymania lub ograniczenia dostawy, bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu, co do całości lub części dostawy objętej wstrzymaniem, do chwili ustania przeszkody.

7. W żadnej z wyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, że Sprzedający nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązania i nie przyznaje się Kupującemu prawa do żądania odszkodowania lub kar umownych.

8. Każda dostawa może być realizowana przez Sprzedającego częściowo. Określenie ilości, rodzaju i terminu należy do Sprzedającego.

9. W przypadku umowy o współpracy w zakresie stałych dostaw, każdą pojedynczą dostawę traktuje się jako odrębną umowę sprzedaży. Postanowienia niniejszych warunków o zawarciu umowy stosuje się odpowiednio.

10. Jeżeli Sprzedający opóźni się z realizacją poszczególnej dostawy lub jeżeli jej realizacja stanie się niemożliwa, Kupujący może odstąpić od umowy w zakresie pozostałych dostaw, jednak bez prawa do żądania odszkodowania za szkodę jako poniósł w wyniku niezrealizowania dostaw przez Sprzedającego.

11. Jeśli dostawa jest opóźniona z powodów przypisywanych Kupującemu lub jeśli nie zostanie odebrana przez Kupującego we właściwym czasie, Sprzedający wg własnego uznania i bez żadnej odpowiedzialności ma prawo zmagazynowania wyrobów na ryzyko Kupującego, zafakturowania ich na warunkach Ex WORKS i obciążenia Kupującego kosztami składowania. Jeśli składowanie odbywa się w magazynach Sprzedającego koszty składowania wynoszą nie mniej niż 0,01% wartości fakturowanej za każdy dzień składowania począwszy od daty zgłoszenia gotowości do wysyłki. Sprzedający ma prawo wyznaczenia kolejnego terminu odbioru, a po przekroczeniu tego terminu ma prawo sprzedaży lub dowolnego dysponowania towarem. Sprzedaż lub inne rozdysponowanie towarem nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty należności za towar. Sprzedaż lub inne rozdysponowanie towarem nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty należności naliczonej Kupującemu przez Sprzedającego z tytułu składowania.

V. WYSYŁKA

1. Dostawa maszyn (urządzeń, towaru) odbywa się za pośrednictwem spedytora wynajętego przez Sprzedającego. Kupujący może we własnym zakresie odebrać maszynę (urządzenie, towar) od Producenta i przeprowadzić proces dostawy. W takim przypadku musi to zostać dokładnie opisane w Umowie Kupna – Sprzedaży.

2. Odpowiedzialność Sprzedającego za Towar kończy się w momencie dostawy w miejsce wskazane przez Kupującego. Rozładunek towaru i jego dostarczenie w miejsce instalacji (transport wewnętrzny) jest całkowicie w gestii Kupującego. Wszystkie szkody powstałe w tym procesie obciążają Kupującego. Powstanie tych szkód nie zwalnia Kupującego od terminowego regulowania płatności za dostarczoną maszynę (urządzenie, towar).

3. Dostarczone maszyny (urządzenia, towar) są w różnych opakowaniach. Opakowania te przechodzą na własność Kupującego, który jest odpowiedzialny za postępowanie z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VI. CENY

1. Podane w cennikach, ofertach, potwierdzeniach ceny są cenami netto do których należy doliczyć obowiązujący podatek VAT. W przypadku zmiany obowiązujących stawek VAT podczas realizacji zamówienia  cena brutto ulegnie stosownej zmianie. Do każdej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT, który Kupujący jest zobowiązany zapłacić wraz z ceną netto. Cenniki zawierają ceny wyrażone w Euro, USD lub w PLN i są cenami netto. Sprzedaż następuje w Euro, USD lub w złotych polskich po przeliczeniu cen wskazanych w Euro (USD) na złote wg. kursu sprzedaży Euro lub USD w banku, w którym Sprzedający ma konto Euro lub USD:

  • z dnia poprzedzającego dzień wystawienia każdej z faktur – zaliczkowych i faktury końcowej.

2. Cena zawiera koszty dostawy począwszy od pobrania maszyny od producenta do momentu dostawy do Kupującego (bez kosztów rozładunku u Kupującego i kosztów transportu wewnętrznego). Cena nie zawiera także transportu pionowego w pomieszczeniu. Cena nie zawiera elementów eksploatacyjnych typu dielektryk do drążarek wgłębnych i inne podobne elementy – zawarte to musi być w Umowie Kupna – Sprzedaży.

3. Po podpisaniu Umowy Kupna – Sprzedaży cena uzgodniona w PLN, Euro lub w USD nie ulegnie zmianie.

VII. PŁATNOŚCI

1. Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagalne w terminie podanym na fakturze. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień zapłaty dokonanej gotówką, czekiem potwierdzonym lub dzień wpływu kwoty zapłaty na konto Sprzedającego; przy czym płatności uważa się za dokonane tylko w sytuacji ich dokonania w całości.

2. Jeżeli termin zapłaty przypada na dzień wolny od pracy, zapłata może zostać dokonana następnego dnia roboczego.

3. Faktura jest równocześnie pierwszym wezwaniem do zapłaty.

4. Jakiekolwiek zaliczki lub przedpłaty uiszczone przez Kupującego na poczet przyszłych dostaw nie będą stanowić zadatku w rozumieniu kodeksu cywilnego, chyba że Sprzedający pisemnie potwierdzi konkretną wpłatę  jako zadatek.

5. Jeżeli ustalone terminy płatności zostaną przekroczone, prawne następstwa opóźnienia (nie wywiązania się z płatności) mogą zostać podjęte bez zawiadomienia Kupującego.

6. Jeżeli Kupujący opóźnia się z zapłatą jednej lub kilku należności, Sprzedający może uzależnić realizację dalszych dostaw lub usług od uiszczenia zapłaty albo udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia takich należności. Sprzedający może także odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tej sytuacji, wszystkie zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne, z dniem odstąpienia przez Sprzedającego od umowy.

7. W rozliczeniach między Stronami wyłączone zostaje stosowanie jakichkolwiek wzajemnych potrąceń.

VIII. ZASTRZEŻENIE PRAWA WŁASNOŚCI

1. Towar dostarczany Kupującemu pozostaje własnością Sprzedającego do chwili uiszczenia przez Kupującego w całości ceny sprzedaży.

2. W przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą za towar, Kupujący jest zobowiązany na żądanie Sprzedającego natychmiast i bezwarunkowo oddać Sprzedającemu dostarczony towar w całości.

3. Żądanie i odebranie towaru przez Sprzedającego nie powoduje – o ile Strony nie ustaliły inaczej – odstąpienia przez niego od Umowy Kupna – Sprzedaży, a jedynie stanowi zabezpieczenie realizacji przez Kupującego zobowiązań wobec Sprzedającego.

4. Koszty dostarczenia (zwrotu) towaru Sprzedającemu ponosi Kupujący.

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w Umowie Kupna – Sprzedaży lub w dokumentacji przekazanej Sprzedającemu odpowiada Kupujący.

2. Jeżeli strony uzgodniły pisemnie dostawę produktów lub materiałów niespełniających Polskich Norm lub innych norm technicznych lub bezpieczeństwa Sprzedający nie odpowiada za wynikłe z tego szkody.

3. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania towarów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego.

4. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za możliwość i prawidłowość zastosowania swoich towarów w określonych rozwiązaniach i produktach finalnych Kupującego tylko wówczas, gdy wynika to wyraźnie z uzgodnień między Stronami. Sprzedający nie ponosi jednak ww. odpowiedzialności, jeżeli Kupujący nie zastosował się do wyraźnych wskazówek, zaleceń i instrukcji Sprzedającego.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad produktu lub towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem towarów dostarczonych przez Sprzedającego.

6. Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej za utracone korzyści oraz jakąkolwiek inną szkodę, jaką Strona poniesie w wyniku niezrealizowania umowy/warunków lub zrealizowania jej w sposób nienależyty.

X. OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Niniejsze warunki gwarancji nie dotyczą sprzedaży do konsumentów.

ULGREG Grzegorz Kugler i Kupujący wyłączają stosowanie rękojmi za wady maszyn, zespołów maszyn, części zamiennych oraz usług jeżeli w momencie dostawy maszyny nie zgłoszono wad.

1. ULGREG Grzegorz Kugler ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wszystkie wady materiałowo- produkcyjne dotyczące dostarczonych maszyn (urządzeń, towaru) pod warunkiem ich stwierdzenia i uznania. ULGREG Grzegorz Kugler usuwa wady na swój koszt.

2. Termin gwarancji Maszyn wynosi 12 miesięcy. Gwarancja może być przyznana na inny okres w indywidualnych przypadkach. Termin gwarancji rozpoczyna się w dniu następującym po dniu podpisania protokoły odbioru maszyny przez Kupującego.

3. Naprawy gwarancyjne są wykonywane nieodpłatnie.

4. Podstawa roszczeń gwarancyjnych jest umowa Kupna-sprzedaży lub oryginalna faktura zakupu maszyny.

5. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną ULGREG Grzegorz Kugler usunie wady poprzez wykonanie naprawy maszyny.

6. Gwarancji nie podlegają:

  • następstwa normalnego zużycia maszyny;
  • usterki wynikające z używania maszyny niezgodnego z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi;
  • usterki wynikające z lekkomyślności, niedbalstwa, zniszczenia, spóźnionego sygnalizowania usterek, braku konserwacji, niewłaściwie wykonanej konserwacji, stosowania nieoryginalnych części zamiennych;
  • następstwa eksploatacyjnego zużycia poszczególnych elementów maszyny takie jak rolki prowadzące drut, łożyska, elektrody, filtry, uszczelki i inne elementy naturalnie zużywające się;
  • uszkodzeń spowodowanych działaniem siły wyższej w szerokim tego sława znaczeniu a także wahaniami napięcia zasilającego;
  • wady i uszkodzenia maszyny, które mogą być następstwem korzystania z maszyny, które w chwili powstania wady lub uszkodzenia nie znajdowała się w stanie pełnej sprawności lub posiadała uszkodzenia mechaniczne;
  • wady i uszkodzenia maszyny spowodowane nieuzasadnioną zwłoką w powiadomieniu serwisu o uszkodzeniu, używaniem niesprawnego zespołu maszyny pomimo wiedzy o jego wadliwym działaniu;
  • o używaniem materiałów eksploatacyjnych innych niż oryginalne i/lub zalecane przez Gwaranta lub Producenta.

7. Wszelkie naprawy, udoskonalenia i inne zmiany mające wpływ na prace maszyny zakupionej w ULGREG Grzegorz Kugler, bez uprzedniej zgody ULGREG Grzegorz Kugler, powodują wyłączenie roszczeń gwarancyjnych w odniesieniu do tych napraw, udoskonaleń i zmian oraz ich skutków, jak również mogą spowodować utratę gwarancji na inne podzespoły maszyny.

8. Jeżeli maszyna jest użytkowana pomimo wykrycia wady, ULGREG Grzegorz Kugler odpowiada wyłącznie za wadę pierwotną, nie odpowiada za następstwa użytkowania maszyny pomimo wykrycia wady.

9. W przypadku uzasadnionej reklamacji Strony ustalają odpowiedni termin usunięcia wady, uwzględniając aktualne możliwości serwisowe ULGREG Grzegorz Kugler, mając na uwadze fakt, że producent maszyny jest usytuowany na terenie Chin, co może powodować trudności komunikacyjne oraz wydłużony czas w dostawie niezbędnych do naprawy części zamiennych, których nie będzie w magazynie ULGREG Grzegorz Kugler.

10. ULGREG Grzegorz Kugler nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek innych żądań/roszczeń niż wymienione w niniejszej gwarancji w tym za ewentualne szkody spowodowane urządzeniem lub jego nieterminowym usunięciem, rekompensaty za czasową niesprawność układu, w którym urządzenie było eksploatowane oraz wyłącza jakąkolwiek dalej idącą odpowiedzialność za szkody pośrednie, następcze oraz za utracone korzyści i zyski, kary umowne poniesione przez klienta i inne straty spowodowane przestojem urządzenia.

11. W przypadku jakiegokolwiek domniemanego naruszenia gwarancji lub wystąpienia przez Kupującego na drogę prawną w związku z domniemanym zaniedbaniem lub czynem niedozwolonym ULGREG Grzegorz Kugler, jedynym roszczeniem klienta jest roszczenie o naprawę wadliwej maszyny. Maszyny nie podlegają wymianie.

12. Wszelkie naprawy wykonywane w czasie gwarancji przez osoby trzecie, a naprawy te nie były uzgodnione z ULGREG Grzegorz Kugler, powodują utratę gwarancji.

13. W przypadku nie uznania naprawy jako gwarancyjnej, koszty naprawy maszyny pokrywa Kupujący.

14. Wszelkie części zamienne wymieniane w czasie gwarancji są własnością ULGREG Grzegorz Kugler.

15. ULGREG Grzegorz Kugler zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian technicznych służących polepszeniu właściwości Maszyny.

XI. ODSTĄPIENIE PRZEZ KUPUJĄCEGO OD UMOWY

1. Poza przypadkami odstąpienia od umowy przewidzianymi przez kodeks cywilny strony mogą rozwiązać umowę za porozumieniem. W przypadku rozwiązania umowy Sprzedający nie ma obowiązku przyjęcia z powrotem niewadliwego towaru będącego przedmiotem dostawy. Jeżeli jednak Sprzedający wyrazi zgodę na odstąpienie przez Kupującego od umowy i przyjęcie z powrotem produktów będących przedmiotem zamówień, koszt dostarczenia towaru, który ma być przyjęty z powrotem przez Sprzedającego ponosi Kupujący.

2. W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zakupu zamówionego towaru, odstąpienia przez Kupującego od umowy lub odstąpienia przez Sprzedającego od umowy z winy Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 30% zamówienia brutto. Kupujący zapłaci karę umowna po pierwszym pisemnym wezwaniu przez Sprzedającego. Na poczet ww. kary umownej nie zalicza się wpłaconych zaliczek.

XII. DANE OSOBOWE

1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.

2. Kupujący nie może, bez zgody Sprzedającego, przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą
handlową.

XIII. UWAGI DODATKOWE

1. Sprzedający rezerwuje sobie prawo dokonania zmian konstrukcyjnych wynikających z rozwoju osiągnięć technicznych w stosunku do proponowanych w aktualnej ofercie sprzedaży.

2. Po dokonaniu sprzedaży urządzeń Sprzedający ma prawo wpisać sprzedane urządzenie i dane dotyczące klienta na standardową listę referencyjną, obejmującą nazwę i typ urządzenia, datę sprzedaży, nazwę klienta i kraj. Wszelkie zastrzeżenia mogą być zgłoszone przez klienta na piśmie.

3. Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przedsiębiorców. Ich stosowanie do sprzedaży indywidualnej (konsumenckiej) jest wyłączone.

4. Prawem właściwym dla OSW jest prawo polskie.

5. Teksty umowy i OWS w języku polskim są wersją oryginalną. Na stronach internetowych przetłumaczonych na inne języki, tłumaczenie nie jest tłumaczeniem przysięgłym, ale wykonane jest z zachowaniem największej staranności i zgodności z oryginałem.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.

8. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku braku możliwości polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

9.W zakresie wykraczającym poza uregulowania zawarte w OWS wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi w rozumieniu art. 558 § 1 kodeksu cywilnego.

10. W sprzedaży międzynarodowej zastosowanie mają postanowienia Konwencji Wiedeńskiej z dnia 11 kwietnia 1980 roku o międzynarodowej sprzedaży towarów w stosunku do krajów które ratyfikowały ww. Konwencję.